Практичне навчання

Практичне навчання студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування Воно становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів техніків-архітекторів до майбутньої діяльності за фахом.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.