Про нас

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж» розпочав свою історію 1944 року як житлово-комунальний технікум для підготовки кадрів середньої ланки будівельних організацій.

1984 року у зв’язку з відкриттям нових спеціальностей для підготовки спеціалістів з архітектури, радіотехнічної та машинобудівної галузей та на підставі рішення Чернівецького облвиконкому (за клопотанням Ради директорів промислових підприємств, організацій, установ міста та області, наукових та проектних інститутів, Спілки архітекторів України та її обласної організації) навчальний заклад було перейменовано в Політехнічний технікум (наказ Міністерства освіти України №230  від 11.07.1984 р.).

2007 року наказом Міністерства освіти і науки України №963 від 05.11.2007 було закріплено нову назву закладу освіти Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж».

Коледж заснований на державній формі власності. В закладі освіти наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності закладу освіти: документи про створення і реорганізацію коледжу, положення про коледж, ліцензія на здійснення освітньої діяльності. Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням повної загальної середньої освіти на рівні вимог державних стандартів.

В основу освітньої діяльності коледжу покладено впровадження багатоступеневої освіти, розширення напрямків і спеціальностей підготовки з урахуванням тенденцій розвитку регіональної економіки, удосконалення освітнього процесу, впровадження новітніх технологій навчання з метою досягнення високого рівня підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу, зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж» входить до складу навчально-методичного комплексу з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців за скороченим терміном навчання та удосконалювати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Угоди про спільну діяльність укладені з Чернівецьким факультетом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Одеською державною академією будівництва та архітектури, Львівським державним аграрним університетом, Національний університет «Львівська політехніка», Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Приватним вищим навчальним закладом «Буковинський університет», Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

У 2019 році укладено угоду про співпрацю із Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя щодо організації дистанційного навчання на базі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».

Щорічно середній випуск фахівців складає 150-190 осіб.

2020 року коледж здійснив перший набір здобувачів фахової  передвищої освіти. На даний момент, у 2020-2021 н.р., в Державному вищому навчальному закладу «Чернівецький політехнічний коледж» провадиться освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та рівнем освіти фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей:

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

191 «Архітектура та містобудування»,

192 «Будівництво та цивільна інженерія».

В коледжі функціонують 2 навчальні відділення: відділення програмування та радіотехніки і відділення архітектури та будівництва, 6 циклових комісій, що забезпечують освітній процес та методичну діяльність педагогічного колективу. Інформаційне наповнення освітнього процесу координує навчальна бібліотека.

Освітній процес в коледжі здійснюють штатні педагогічні працівники та педагоги-сумісники. Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає навчальним дисциплінам, що вони викладають; мають досвід педагогічної роботи, володіють передовими методами і технологіями підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.

Викладацький склад коледжу постійно оновлює фахові та науково-методичні знання, проявляє професійну мобільність, активність щодо впровадження в навчальному процесі інноваційних педагогічних технологій. Робота з кадрами у коледжі включає підготовку, формування та атестацію педагогічного і керівного складу.

Матеріально-технічна база Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» складається з двох навчальних корпусів, гуртожитку та котелень. В коледжі є спортивний зал, стадіон, баскетбольний майданчик, тренажерний зал, бібліотека та читальний зал, медпункт, навчально-методична частина, службові та санітарно-технічні приміщення. Матеріальна база коледжу постійно оновлюється та поповнюється.

У коледжі впроваджуються інформаційні технології в усі ланки освітнього процесу, тому велика увага звертається на стан збереження наявної комп’ютерної бази та придбанню нової техніки. Всі комп’ютери забезпечені прикладними програмами (у тому числі ліцензійними) для використання їх в освітньому процесі та вільним доступом до мережі Internet. Рівень комп’ютеризації коледжу в цілому забезпечує потреби освітнього процесу та адміністративно-господарського управління.

Комп’ютерні та спеціалізовані комп’ютерні лабораторії призначені для практичного оволодівання навиками роботи з прикладними програмами. На базі кабінетів та лабораторій організовується робота предметних гуртків та гуртків технічної творчості. Тут же концентрується робота дослідницького характеру за різноманітною тематикою.

Матеріально-технічна база навчальних лабораторій та кабінетів, майстерні відповідає вимогам освітньо-професійних програм, за якими в коледжі здійснюється підготовка фахівців.

Всі комп’ютерні кабінети та лабораторії об’єднані у локальну мережу та під’єднанні до незалежного провайдера мережі Internet. Вхідна швидкість підключення становить 100 Мбіт/с. У закладі діє покриття безпровідної мережі Wi-Fi з відкритим доступом.

Студенти коледжу мають можливість проживати в гуртожитку, який розміщений поруч з навчальним корпусом. Матеріально-технічна база гуртожитку постійно оновлюється. Всі приміщення гуртожитку (кімнати для проживання, відпочинку та навчання студентів) підключено до інтернет-мережі, що забезпечує здобувачам можливість отримати доступ до інформаційних джерел в режимі онлайн.

В умовах впровадження технологій дистанційного навчання під час дії карантинних обмежень студенти, які проживають в гуртожитку коледжу, мали змогу без жодних обмежень брати повноцінну участь в роботі групи під час онлайн-занять.

Впродовж історії свого розвитку коледж пройшов шлях становлення та утвердження як одного із провідних закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області.

Сьогодні Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж» це сучасний заклад освіти, який готує провідних висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які можуть реалізувати себе в обраній сфері одразу після завершення коледжу.

Карта сайту